Πιστοποιήσεις ISO

 

 

Υπηρεσία e-bill 

 

 

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ.

 

 

Καλώς ήρθατε...

Η επίσημη σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας για την ενημέρωσή σας , την πληρωμή λογαριασμών και την επικοινωνία σας μαζί μας.

Οι ΔΕΥΑ (επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης) της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Καθώς βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, η ΔΕΥΑ Αγιαλείας θεωρεί ότι απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία βιώσιμη υδατική πολιτική και για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΔΕΥΑ Αγιαλείας θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης/αποχέτευσης θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών της
  • Να προστατεύει τη δημόσια υγεία
  • Να σέβεται το περιβάλλον
  • Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη
  • Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή

Ο τομέας των υδατικών πόρων είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας που τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων που εμφανίζει, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των τοπικών κοινωνιών, μιας και αυτά συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών. H απαίτηση για καθαρό περιβάλλον προϋποθέτει έλεγχο της ποιότητας του νερού που να εντάσσεται σε μια πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων με στόχο την επαρκή προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση και αναψυχή από τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ο εξορθολογισμός της υδατικής πολιτικής, η προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και εναρμόνισή της με τις άλλες συναφείς πολιτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Χώρας μας. Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.