ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

 1. ISO 9001:2015
 2. ISO 14001:2015
 3. OSHAS 18001

   Στις 29 Οκτωβρίου 2019, η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη Ά φάση της διαδικασίας πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, του Συστήματος Περιβαλλοντικής καθώς και Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OSHAS 18001 αντίστοιχα για το παρακάτω Πεδίο Πιστοποίησης:

 • Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων
 • Προγραμματισμός, Μελέτη και Υλοποίηση ·Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και ιδίων πόρων) Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων

1.1  ISO 9001:2015

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα.  Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη: 

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος.

1.2  ISO 14001:2015

Τo πρότυπο ISO14001:2004 είναι διεθνή πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

 • η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού
 • η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
  η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

1.3  OSHAS 18001

Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της  επικινδυνότητας.

Το πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ΥΕΑ ώστε ένας οργανισμός να:

 • Αναπτύσσει και να θέτει σε εφαρμογή μια πολιτική και στόχους που να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα σε θέματα ΥΑΕ.
 • Υποστηρίζει και να προάγει τις καλές πρακτικές στην ΥΑΕ.

2. Περιγραφή του Συστήματος

Η επιχείρηση εφαρμόζει ένα κοινό σύστημα για τα τρία προαναφερόμενα διεθνή πρότυπα, διατηρώντας αντίστοιχα και τρία Εγχειρίδια  (Έκδοση 1η 01/2019) και κοινές διαδικασίες που αφορούν συστημικές απαιτήσεις των προτύπων (Διαχείριση Εγγράφων, Εκπαίδευση, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Μη Συμμορφώσεις, Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες και Ανασκόπηση από τη Διοίκηση). Το Σύστημα Διαχείρισης περιλαμβάνει: